Odpowiedzialność cywilna lekarza i szpitala odszkodowanie za błąd przy porodzie

Kobiety w okresie ciąży oraz w trakcie porodu powinny być otoczone staranną opieką ze strony lekarzy, pielęgniarek, szpitali oraz przychodni. Jednakże zdarzają się sytuacje, w których z uwagi na nienależytą staranność personelu medycznego dochodzi do popełnienia błędów medycznych. Błędy te są zazwyczaj bardzo poważne w skutkach, gdyż często dochodzi wtedy do nieodwracalnych szkód zarówno u dziecka jak i matki.

Do najczęstszych błędów medycznych związanych z ciążą i porodem należą:

 1. niewykonanie cesarskiego cięcia mimo wskazań medycznych,

 2. opóźnianie wykonania cięcia cesarskiego,

 3. brak należytego monitoringu stanu zdrowia dziecka i matki przed i w trakcie porodu, w tym przeoczenie lub zlekceważenie wskazań do zakończenia porodu cięciem cesarskim,

 4. nieprawidłowe rozpoznanie stanu zdrowia płodu i matki przed porodem, w szczególności nierozpoznanie wad rozwojowych płodu i brak podjęcia niezwłocznego leczenia bezpośrednio po urodzeniu się dziecka.

Co zrobić, jeżeli uważasz, że mogło dojść do popełnienie błędu?

W każdej sprawie dot. błędu medycznego jedną z najważniejszych czynności jest zgromadzenie pełnej dokumentacji prowadzonego leczenia. Dotyczy to zwłaszcza dokumentacji z hospitalizacji. Należy pamiętać, że karta informacyjna nie jest pełną dokumentacją – szpital obowiązany jest prowadzić szczegółową dokumentację naszego pobytu, w szczególności gromadzić wyniki wszystkich badań oraz raporty z zastosowanych procedur medycznych, w tym przeprowadzonych zabiegów. Należy zdobyć jak najszerszą dokumentację medyczną, w tym w szczególności pełną dokumentację lekarską i pielęgniarską, historię choroby, opisy operacji, karty konsultacji medycznych, wyniki badań diagnostycznych, opisy badań obrazowych, karty znieczulenia, udzielone zgody na zabiegi itp. oraz pełną dokumentację medyczną z przebiegu ciąży, kartoteka od lekarza prowadzącego, karta przebiegu ciąży, wyniki badań usg, badań krwi i innych.

Warto pamiętać, iż wgląd w dokumentację medyczną, jak również uzyskanie poświadczonej za zgodność z oryginałem jej pełnej kopii jest Twoim prawem, wynikającym z art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Placówka służby zdrowia ma zatem obowiązek wydania pełnej dokumentacji.

Jeżeli masz poważne wątpliwości co do rzetelności lub uczciwości personelu medycznego, a błąd medyczny spowodował poważne skutki na zdrowiu matki lub dziecka, nie wahaj się zawiadomić prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę matki lub dziecka. W postępowaniu karnym możesz skorzystać ze statusu oskarżyciela posiłkowego.

Po wstąpieniu do procesu karnego w charakterze oskarżyciela masz takie same prawa jak strony postępowania. Możesz wtedy uzyskać wgląd w akta sprawy, możesz zgłaszać dowody, zadawać pytania przesłuchiwanym świadkom.

Postępowanie karne, nawet jeżeli nie doprowadzi do skazania sprawcy, pozwoli na zabezpieczenie dokumentacji medycznej oraz uzyskanie opinii biegłych co do zasadności zarzutów.

Bardzo często przydatne jest zasięgnięcie opinii innego specjalisty z danej dziedziny, pracującego w innej placówce medycznej. Taka prywatna opinia pozwoli wstępnie określić, jakie masz szanse na dowiedzenie swoich racji w sprawie sądowej. Pamiętaj jednak, że sąd swój wyrok oprze na opinii niezależnego biegłego lekarza powołanego z listy biegłych, opinia ta dla każdego sądu jest kluczowa, jak chodzi o ustalenie czy zawiniony błąd medyczny został popełniony, czy też że go nie było.

Podsumowując, jeśli masz uzasadnione podejrzenie, że doszło do popełnienia błędu medycznego związanego z porodem powinieneś:

 1. uzyskać ze szpitala dokumentację medyczną,

 2. złożyć zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez personel szpitala,

 3. uzyskaną dokumentację przekazać biegłemu do analizy,

 4. złożyć wniosek do komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych ( więcej o komisji znajdziesz w artykule Jak wygląda procedura postępowania przed wojewódzką komisją ds orzekania o zdarzeniach medycznych) albo pozew o zapłatę odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty do sądu.

Jakich roszczeń odszkodowawczych możesz dochodzić z tytułu błędu przy porodzie?

Katalog roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędu popełnionego przy porodzie obejmuje:

 • na podstawie art. 445 § 1 k.c., w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Sąd bierze pod uwagę: ogół cierpień fizycznych, takich jak:

 • rozmiar i trwałość następstw zdarzenia,

 • rozmiar powstałego kalectwa,

 • ból i inne dolegliwości,

 • długotrwałość leczenia i rehabilitacji,

 • ujemne doznania przeżywane w związku z cierpieniami fizycznymi lub innymi następstwami doznanych obrażeń np. w postaci zeszpecenia ciała,

 • wyłączenie z normalnego funkcjonowania,

 • poczucie bezradności i nieprzydatności społecznej,

 • konieczność zaprzestania aktywności życiowej itp.

Warto wskazać, że kryteria istotne dla ustalania wysokości zadośćuczynienia są wskazane w wielu orzeczeniach Sądu Najwyższego, np. w wyroku SN z 9 listopada 2007r., sygn.akt V CSK 245/07.

 • na podstawie art. 444§1 k.c odszkodowanie obejmujące zwrot wszelkich kosztów wynikłych z błędu, takich jak koszty leczenia, rehabilitacji, opieki osoby trzeciej, dojazdów związanych z leczeniem, kosztów specjalnej diety lub utraconych dochodów. Jeżeli następstwa błędu popełnionego przy porodzie mają charakter utrwalony i powodują stałe zwiększenie potrzeb matki lub dziecka,

 • na podstawie art. 444§2 k.c rentę z tytułu zwiększenia się potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość spowodowanych błędem medycznym popełnionym w czasie porodu.

Wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania zawsze zależy od wielu czynników i szeregu okoliczności sprawy, spośród których najważniejsze znaczenie ma:

 • zakres uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia

 • oraz jego nieodwracalny charakter,

 • a w przypadku błędu ze skutkiem śmiertelnym fakt, że umiera noworodek lub rodząca kobieta, co samo w sobie wyznacza ogrom przeżywanego przez najbliższych cierpienia. Z tych względów odszkodowania z tytułu błędów popełnionych przy porodzie często należą do najwyższych odszkodowań zasądzanych przez sądy.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Odpowiedzialność cywilna lekarza i szpitala odszkodowanie za błąd przy porodzie

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


cztery + 9 =