Kara za przestępstwo spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu u pacjenta z art. 157 § 1 k.k.

Na wstępie niniejszego artykułu należy podkreślić, że osoby, które wykonują zawód lekarza ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Wyrażenie „zasady ogólne” oznacza, że lekarz, tak jak i każda inna osoba poniesie konsekwencje swego bezprawnego zachowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, uregulowanymi w kodeksie karnym. W związku z powyższym lekarz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za spowodowanie u pacjenta „średniego uszczerbku na zdrowiu”. Jaka więc kara grozi lekarzowi za to przestępstwo?

 1. Umyślne spowodowanie tzw. „średniego uszczerbku na zdrowiu”

Artykuł 157 § 1 k.k. typizuje przestępstwo spowodowania tzw. „średniego uszczerbku na zdrowiu”. Zgodnie z powyższą normą prawną „kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Mając powyższe na uwadze, należy podkreślić, iż lekarzowi za popełnienie przestępstwa z art. 157 § 1 k.k. grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Oznacza to, iż ustawodawca nie umożliwił Sądowi w tym przypadku wyboru sankcji karnej, wprowadzając jedynie jeden rodzaj kary, a mianowicie karę pozbawienia wolności.

Jednakże, podkreślenia wymaga fakt, że wyżej wskazane uregulowanie dotyczy wyłącznie umyślnego spowodowania tzw. „średniego uszczerbku na zdrowiu”, gdyż ustawodawca inaczej uregulował kwestię kary za nieumyślne popełnienie przedmiotowego przestępstwa.

 1. Nieumyślne spowodowanie tzw. „średniego uszczerbku na zdrowiu”

Wedle art. 157 § 3 Kodeksu karnego „jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

Powyższe oznacza, iż przestępstwo nieumyślnego spowodowania tzw. „średniego uszczerbku na zdrowiu” należy do katalogu występków, gdyż zgodnie z w/w normą prawną za popełnienie owego czynu zabronionego, lekarzowi grozi:

 1. kara grzywny;

 2. kara ograniczenia wolności;

 3. kara pozbawienia wolności do roku.

 1. Kara grzywny

Na podstawie art. 33 § 1 k.k., należy podkreślić, iż grzywnę wymierza się w stawkach dziennych. Sąd określa po pierwsze liczbę stawek, a następnie wysokość jednej stawki, np. Sąd wymierzył lekarzowi XY za popełnione przestępstwo z art. 157 § 3 k.k. karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych po 10 złotych jedna stawka, czyli łącznie 1.000 złotych grzywny. Przy ustalaniu stawki dziennej grzywny na podstawie art. 33 § 3 k.k., Sąd bierze pod uwagę:

 • dochody sprawcy przestępstwa;

 • jego warunki osobiste oraz rodzinne;

 • jego stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

Artykuł 33 § 3 k.k. wskazuje, że stawka dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2000 złotych”.

 1. Kara ograniczenia wolności

Artykuł 34 § 1a k.k. o wskazuje, że kara ograniczenia wolności jest sankcją, która polega na:

 • obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne;

 • obowiązku pozostawania w miejscu stałego pobytu lub w innym wyznaczonym miejscu, z zastosowaniem systemu dozoru elektronicznego;

 • wykonywaniu pracy zarobkowej, nauce lub przygotowaniu się do zawodu;

 • powstrzymaniu się od nadużywania alkoholu lub używaniu innych środków odurzających;

 • poddaniu się terapii uzależnień;

 • poddaniu się terapii, w szczególności psychoterapii lub psychoedukacji;

 • uczestnictwie w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;

 • powstrzymaniu się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach;

 • powstrzymaniu się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób;

 •  potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez Sąd.

Zgodnie z art. 34 § 1 k.k.: „kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 2 lata; wymierza się ją w miesiącach i latach”. Odbywając karę ograniczenia wolności sprawca przedmiotowego przestępstwa nie może bez zgody Sądu zmieniać miejsca stałego pobytu oraz ma on obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary na podstawie art. 34 § 2 k.k.

 1. Kara pozbawienia wolności

Wymierzając karę za nieumyślne spowodowanie tzw. „średniego uszczerbku na zdrowiu, Sąd może także wymierzyć lekarzowi karę pozbawienia wolności do roku.

Podsumowując, należy wskazać, iż ustawodawca zdecydował się na rozdzielenie nieumyślnego spowodowania tzw. „średniego uszczerbku na zdrowiu” od umyślnego popełnienia powyższego czynu zabronionego w kwestii rodzaju kary grożącej sprawcy owych przestępstw. Umyślne spowodowanie tzw. „średniego uszczerbku na zdrowiu” przez lekarza jest zagrożone pozbawienia wolności do lat 2. Natomiast za nieumyślne popełnienie przedmiotowego przestępstwa lekarzowi grozi kara grzywny, kary ograniczenia wolności bądź kary pozbawienia wolności do roku. Rodzaj wymierzonej kary będzie zależał m.in. od okoliczności danej sprawy, czy postawy lekarza.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Kara za przestępstwo spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu u pacjenta z art. 157 § 1 k.k.

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


− pięć = 0