Jak zaskarżyć decyzję Prokuratora lub Policji o umorzeniu postępowania karnego w sprawie o przestępstwo popełnione przez lekarza?

Tematem niniejszego artykułu jest omówienie procedury zaskarżenia decyzji organu procesowego o umorzeniu postępowania w sprawie przestępstw z art. 155 k.k., art. 157 k.k., art. 160 k.k. i art. 162 k.k.

Pragnę w tym miejscu zauważyć, że katalog przestępstw wskazanych w niniejszym artykule nie został wybrany przypadkowo. Skierowany jest on do osób pokrzywdzonych na skutek błędu medycznego. W praktyce bowiem, niewłaściwe działania lekarzy popełnione w związku z udzielaniem pomocy medycznej najczęściej kwalifikowane są w kategorii:

 • przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci z art. 155 k.k.;

 • przestępstwa spowodowania średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu z art. 157 k.k.;

 • przestępstwa narażenia człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z art. 160 k.k.;

 • przestępstwa nieudzielenia pomocy z art. 162 k.k.

Jako osoba pokrzywdzona (lub wykonująca prawa zmarłego pokrzywdzonego, np. jako małżonek lub rodzic) warto abyś wiedział, jak możesz bronić swoich praw w przypadku wydania przez organ procesowy postanowienia o umorzeniu postępowania w Twojej sprawie.

W praktyce może bowiem zdarzyć się tak, że po wszczęciu postępowania karnego – wobec ustalenia, iż zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa- organ procesowy postanowi umorzyć sprawę. Umorzenie śledztwa lub dochodzenia (w przypadku przestępstw zagrożonych karą nie przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności) oznacza zakończenie postępowania w określonej sprawie bez jej merytorycznego rozstrzygnięcia z powodu jego niedopuszczalności lub bezprzedmiotowości.

W praktyce do wydania postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego może dojść np. w sytuacji, gdy po dogłębnym zbadaniu sprawy organ procesowy dojdzie do przekonania, iż zebrany materiał dowodowy nie pozwala na postawienie zarzutów określonej osobie, lub też czyn będący przedmiotem postępowania w rzeczywistości nie wyczerpuje znamion przestępstwa. Warto zauważyć, że katalog przesłanek umorzenia postępowania określa art. 17 § 1 k.p.k. – przy czym nie jest to katalog zamknięty, o oznacza że wskazane w nim przesłanki mają charakter przykładowy.

Postanowienie o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia może wydać Prokurator albo Policja, przy czym decyzja Policji w tym zakresie wymaga zatwierdzenia przez Prokuratora, co wynika wprost z art. 305 § 3 k.p.k.

Jako osoba pokrzywdzona przestępstwem, warto abyś wiedział, iż decyzja organu procesowego w przedmiocie umorzenia śledztwa lub dochodzenia nie ma charakteru ostatecznego i podlega ona zaskarżeniu w drodze zażalenia, o czym stanowi art. 306 § 1 k.p.k.

Co istotne organ procesowy ma obowiązek poinformować Cię, jako pokrzywdzonego o umorzeniu postępowania doręczając Ci stosowne postanowienie wraz z pouczeniem o przysługujących Ci w związku z tym uprawieniach, w tym zwłaszcza prawie do złożenia zażalenia na przedmiotowe postanowienie.

Termin do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia wynosi 7 dni i liczony jest od od dnia doręczenia Ci postanowienia.

Zażalenie wnosi się do Sądu właściwego do rozpoznania sprawy w I instancji (zwykle będzie to Sąd Rejonowy, w którego okręgu popełniono przestępstwo). Zgodnie ze stanowiskiem reprezentowanym w orzecznictwie określenie „Sąd powołany do rozpoznania sprawy w I instancji” odnosi się do tego Sądu, który byłby dopiero w przyszłości właściwy do rozpoznania sprawy, gdyby sprawa wpłynęła do Sądu z aktem oskarżenia.

Podkreślenia wymaga w tym miejscu okoliczność, iż zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania składa się za pośrednictwem Prokuratora, który wydał lub zatwierdził przedmiotowe postanowienie. W praktyce oznacza to, że zażalenie należy wysłać do właściwej Prokuratury, która zajmowała się sprawą, ze wskazaniem, iż jest ono kierowane do właściwego Sądu. Co istotne, Prokurator uznając, iż zażalenie jest zasadne może je uwzględnić, bez przekazywania sprawy Sądowi. W razie uznania, że brak jest podstaw do uwzględnienia zażalenia, Prokurator obowiązany jest przedstawić je niezwłocznie Sądowi wraz z aktami sprawy i wnioskiem zawierającym jego stanowisko co do zasadności zażalenia.

W zażaleniu na postanowienie o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia należy wskazać na konkretne uchybienia popełnione przez organ procesowy, mogą to być np. zarzuty niewyjaśnienia wszystkich okoliczności stanu faktycznego, nieprzeprowadzenie określonych dowodów lub wadliwa ocena zebranych dowodów.

Składając zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia pownieneś domagać się jego uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Trzeba bowiem mieć na uwadze, że Sąd rozpoznający zażalenie może zaskarżone postanowienie utrzymać w mocy bądź je uchylić, nie może go natomiast zmienić.

Na koniec warto zauważyć, iż w przypadku dwukrotnego wydania postanowienia o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia jako pokrzywdzony masz prawo– w myśl art. 330 § 2 k.p.k. – wnieść do sądu subsydiarny akt oskarżenia. Termin do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia, zgodnie z art. 55 § 1 k.p.k. wynosi miesiąc od otrzymania postanowienia o umorzeniu postępowania. Z chwilą złożenia do Sądu subsydiarnego aktu oskarżenia stajesz się stroną postępowania i nabywasz uprawienia odpowiadające uprawieniom oskarżyciela publicznego.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Ewelina Tocka

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły i oznaczony tagami , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Jak zaskarżyć decyzję Prokuratora lub Policji o umorzeniu postępowania karnego w sprawie o przestępstwo popełnione przez lekarza?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


8 × siedem =