Do którego Sądu należy wnieść pozew o zadośćuczynienie i o odszkodowanie?

Każdy pacjent pokrzywdzony nieprawidłowym zachowaniem lekarza ma prawo do wytoczenia powództwa cywilnego o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i odszkodowanie na podstawie art. 444 § 1 i art. 445 § 1 k.c.

Mając powyższe na uwadze, należy zastanowić się do którego Sądu powinniśmy skierować pozew o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i o odszkodowanie?

Po pierwsze, należy wskazać, że Kodeks postępowania cywilnego wyróżnia właściwość Sądu:

 • rzeczową,

 • miejscową

zaś sama właściwość oznacza zdolność konkretnego Sądu do rozstrzygnięcia danej sprawy.

 1. Właściwość rzeczowa Sądu

Artykuł 17 pkt 1 k.p.c. określa, iż do właściwości sądów okręgowych należą sprawy o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia”.

Jednocześnie należy wskazać, art. 17 pkt 4 k.p.c. stanowi, że do właściwości sądów okręgowych należą sprawy  o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym”.

Podsumowując, należy zaznaczyć, że jeżeli wnosimy powództwo o ochronę dóbr osobistych, np. zdrowia, a obok niniejszego żądania domagamy się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i odszkodowania, Sądem właściwym rzeczowo jako Sąd I instancji jest Sąd Okręgowy. Natomiast, w sytuacji, w której domagamy się wyłącznie roszczenia o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i odszkodowanie, Sądem właściwym rzeczowo jako Sąd I instancji jest Sąd Okręgowy w przypadku, gdy wartość przedmiotu sporu (tj. wartość naszego żądania) przekracza kwotę 75.000,00 złotych. Powyższą tezę potwierdza postanowienie Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 06 marca 2015 roku w sprawie o sygn. akt III CZ 10/15, zgodnie z którym: „Właściwość rzeczową sądu okręgowego w sprawie, której przedmiotem jest wyłącznie roszczenie o zasądzenie zadośćuczynienia (sprawa o zapłatę) określa się na podstawie art. 17 pkt 4 KPC”. Należy w tym miejscu zasygnalizować, iż przy jednoczesnym żądaniu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz odszkodowania obliczając wartość przedmiotu sporu, wartości owych roszczeń należy zsumować, np. żądając zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w kwocie 300.000,00 złotych i odszkodowania w wysokości 50.000,00 złotych wartość przedmiotu sporu będzie wynosiła 350.000,00 złotych

 1. Właściwość miejscowa Sądu

Analizując właściwość miejscową Sądu w sprawach o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i odszkodowanie w związku z wykonaniem zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta w pierwszej kolejności należy podkreślić, że powództwo wytacza się przed Sądem I instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania (osoba fizyczna) lub siedzibę (osoba prawna lub podmiot niebędący osobą fizyczną) – art. 27 § 1 i art. 30 Kodeksu cywilnego.

Jednocześnie, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152) wskazuje, iż powództwo o roszczenie wynikające z umów ubezpieczeń obowiązkowych lub obejmujące roszczenia z tytułu tych ubezpieczeń można wytoczyć bądź według przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia”.

Mając powyższe na uwadze, Sądem miejscowo właściwym do złożenia powództwa w przedmiotowej sprawie jest Sąd:

 • miejsca zamieszkania bądź siedziby pozwanego

lub

 • miejsca zamieszkania poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

Ponadto, warto wskazać, iż zgodnie z art. 200 § 1 k.p.c,: sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę sądowi właściwemu (…)”. Oznacza to, iż w sytuacji, w której wniesiemy powództwo o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i o odszkodowanie do Sądu, który nie jest właściwy rzeczowo lub miejscowo, wówczas niniejszy Sąd przekaże sprawę Sądowi właściwemu.

Jednakże, przekazanie sprawy może spowodować zwłokę w postępowaniu, nawet o kilka miesięcy, dlatego też kwestia właściwości Sądu jest niezmiernie ważna i warto wnikliwie ją przeanalizować przed złożeniem powództwa.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Do którego Sądu należy wnieść pozew o zadośćuczynienie i o odszkodowanie?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


8 − = jeden