Archiwum autora: Mariusz Stelmaszczyk

Odwołanie od orzeczenia wydanego przez Wojewódzką Komisję ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych – kto jest organem II instancji dla wojewódzkich komisji?

Należy zauważyć, że pacjent, który wskutek świadczonej mu przez szpital pomocy medycznej doznał uszczerbku na zdrowiu ma zasadniczo dwie drogi dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu. Są to odpowiednio: wniesienie pozwu o odszkodowanie do sądu cywilnego, lub złożenie wniosku o … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Czy orzeczenie Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jest wiążące dla placówki medycznej?

Jak zostało wskazane w artykule: Czy orzeczenie Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jest wiążące dla ubezpieczyciela placówki medycznej? orzeczenia wydawane przez Wojewódzką Komisję ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych o zaistnieniu zdarzenia medycznego są wiążące dla ubezpieczyciela szpitala. Oznacza … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Czy orzeczenie Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jest wiążące dla ubezpieczyciela placówki medycznej?

Celem niniejszego artykułu jest omówienie problematyki związanej ze skutecznością orzeczeń wydawanych przez Wojewódzkie Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w przedmiocie zaistnienia lub braku zdarzenia medycznego. Może bowiem pojawić się wątpliwość, czy w przypadku wydania ostatecznego rozstrzygnięcia w zakresie zdarzenia … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Kiedy odpowiedzialność zawodowa lekarza ulega przedawnieniu?

Na wstępie należy wyjaśnić, iż przedawnienie to instytucja, w której z woli ustawodawcy po upływie określonego czasu nie można ścigać (tzw. przedawnienie ścigania) lub karać (tzw. przedawnienie karalności) sprawcy danego przewinienia zawodowego. Innymi słowy, czyn lekarza nadal pozostaje przewinieniem zawodowym, … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Orzecznictwo sądów powszechnych dotyczące przedawnienia roszczeń o odszkodowanie za błąd medyczny

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wybranych orzeczeń sądów dotyczących przedawnienia roszczeń o odszkodowanie za błędy medyczne. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego Izba Cywilna z dnia 17 lutego 2006 r., sygn.. akt III CZP 84/05: „Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Kwoty zasądzane przez Sądy w sprawach o zadośćuczynienie za wykonanie przez lekarza zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta

Zgodnie z art. 445 Kodeksu cywilnego „(…) sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”. W związku z powyższym, w niniejszym artykule postaram się zaprezentować wielkość kwot zasądzanych przez Sądy tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wyrządzoną na … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Okoliczności wpływające na wysokość zadośćuczynienia za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta

Na podstawie art. 445 § 1 k.c., zgodnie z którym „(…) sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę” pacjent, bez którego zgody wykonano zabieg leczniczy może domagać się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. W artykule zatytułowanym … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Terminy przedawnienia roszczeń o odszkodowanie za błędy medyczne

Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie za błędy medyczne Jak zostało to już wyjaśnione w artykule Definicja błędu medycznego pojęcie błędu medycznego nie jest zdefiniowane przez ustawę. Na gruncie orzecznictwa oraz doktryny można stwierdzić, iż jako błąd medyczny określa się takie działania lub zaniechania lekarza, … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Do którego Sądu należy wnieść pozew o zadośćuczynienie i o odszkodowanie?

Każdy pacjent pokrzywdzony nieprawidłowym zachowaniem lekarza ma prawo do wytoczenia powództwa cywilnego o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i odszkodowanie na podstawie art. 444 § 1 i art. 445 § 1 k.c. Mając powyższe na uwadze, należy zastanowić się do którego Sądu … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Na czym polega sądowy zakaz wykonywania zawodu lekarza?

Sąd orzekając karę wobec lekarza za popełnione przestępstwo może orzec dodatkowo środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu. Na czym jednak polega sądowy zakaz wykonywania zawodu lekarza? Zgodnie z dyspozycją art. 41 § 1 k.k.: „Sąd może orzec zakaz zajmowania … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz